Nā Toi rāua ko Pōtiki te whenua
Nā Tūhoe te mana me te rangatiratanga.

The land comes from Toi and Pōtiki
The power and prestige comes from Tūhoe.

Shareholder Information

We have some useful information such as how to register with Te Manawa o Tūhoe and links to other shareholder information sites.